Utorok, 23. júl 2024
SZSDT
FESPA
hlavná stránka SZSDT stanovy SZSDT

stanovy SZSDT

Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov

Slovak Screen and Digital Printing Association

 

                                                    S T A N O V Y

 

Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov (ďalej len SZSDT, alebo zväz) je záujmové združenie jednotlivcov, firiem a organizácií, ktoré spája záujem o tlačovú techniku sieťotlač a digitálnu tlač v Slovenskej republike.

 

a) názov združenia:

 

Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov

Slovak Screen and Digital Printing Association

 

b) sídlo:

 

Sídlom Slovenského zväzu sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov je Trenčín.

Adresa sídla SZSDT je:

 

Bratislavská 752,

Priemyselný park  

911 05  Trenčín.

 

Adresa sídla SZSDT je súčasne aj adresou sekretariátu.

c) cieľ činnosti:

Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov, ako záujmové združenie v Slovenskej republike, vytvára platformu pre rozvoj sieťotlače a digitálnej tlače, zvyšovanie odbornej úrovne svojich členov, ako aj podmienky pre presadzovanie živnostenských a podnikateľských záujmov, osobitne vo vzťahu k príslušným orgánom štátnej správy, ale aj pri oficiálnych rokovaniach na medzinárodnej úrovni.

Spoločný záujem sa, vzhľadom na prierezový charakter využitia sieťotlačovej a digitálnej  technológie, premieta do celého radu výrobných odborov, napr. obalovej techniky, spracovania plastov, papierenského, textilného, elektrotechnického, či automobilového, ako aj samotného polygrafického priemyslu, ale aj sklárstva a keramiky i ďalších odvetví.

Činnosť SZSDT a jeho sekretariátu je zameraná predovšetkým na oblasť vzdelávaniaa výchovy odborníkov, zvyšovanie ich kvalifikácie, ale aj na rekvalifikáciu, ďalejna poskytovanie informácií technického, ekonomického i obchodného charakteru, publikačnú, poradenskú i konzultačnú činnosť pre svojich členov i nečlenov.

Záujem sa sústreďuje aj na udržanie vysokej odbornej úrovne, či profesionálnej úrovne poskytovaných služieb. Osobitnú pozornosť venuje zvyšovaniu technickej úrovne jednotlivých prevádzok s dôrazom na ekologické a hygienické kritériá ich činnosti.

 d) Najvyšším orgánom SZSDT je Valné zhromaždenie, ktoré schvaľuje Stanovy, ich zmeny a doplnky, správy o činnosti výkonných orgánov, ako aj výšku členského príspevku. Schádza sa minimálne raz za dva roky. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov SZSDT. K zmene Stanov je potrebná minimálne 3/5 väčšina prítomných členov.

Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním.

Člen SZSDT, ktorý sa nemôže na rokovaní Valného zhromaždenia osobne zúčastniť, má právo delegovať svoj hlas na iného člena SZSDT a to písomnou formou.

Ak nie je Valné zhromaždenie SZSDT uznášania schopné, je možné aby Výkonná riadiaca rada SZSDT nechala o otázkach, o ktorých nebolo možné rozhodnúť na Valnom zhromaždení, rozhodnúť formou doplňujúceho hlasovania vyhláseného e-mailom, alebo uverejneného na webovom portáli SZSDT.

Predmetom hlasovania sú jednotlivé body v originálnom znení, o ktorých sa hlasovalo na Valnom zhromaždení SZSDT, ktoré budú v doslovnom znení zaslané na e-mailovú adresu riadnych členov SZSDT, ktorí sa nezúčastnili na Valnom zhromaždení SZSDT, alebo uverejnené na webovom portáli SZSDT spolu s vyhlásením doplňujúceho hlasovania.

V termíne do 10 dní pošlú riadni členovia SZSDT, ktorí sa nezúčastnili na Valnom zhromaždení SZSDT, e-mailovou poštou svoj hlas na adresu SZSDT. Hlasy doručené po uplynutí 10 dní od vyhláseného dátumu doplňujúceho hlasovania sa nezapočítajú.  

Výsledky hlasovania budú zverejnené na webovej stránke SZSDT spolu s uznesením.

Po uplynutí lehoty 15 dní od zverejnenia sa považuje uznesenie z jednania Valného zhromaždenia SZSDT za schválené.

Valné zhromaždenie volí a odvoláva nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Výkonnú riadiacu radu a Dozornú radu a to na funkčné obdobie 4 roky.

Najvyšším výkonným orgánom je Výkonná riadiaca rada, ktorá pozostáva minimálne z troch členov. Výkonná riadiaca rada riadi činnosť SZSDT v období medzi dvomi zasadnutiami Valného zhromaždenia.

Výkonná riadiaca rada rozhoduje hlasovaním.

Pri riešení zvlášť závažných otázok zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie. Výkonná riadiaca rada je povinná zvolať valné zhromaždenie aj v prípade ak o to písomne požiada minimálne 30% riadnych členov SZSDT.

Výkonná riadiaca rada po zvolení obsadí zo svojich členov funkciu:             

-  prezident

-  viceprezident

-  sekretár

-  4 členovia

Činnosť Výkonnej riadiacej rady riadi jej prezident, ktorý je aj oprávnený konať v mene SZSDT navonok samostatne.

Sekretár má oprávnenie konať v mene SZSDT navonok samostatne na základe splnomocnenia, alebo poverenia, ktoré sekretárovi udelí prezident zväzu.

Výkon funkcie  sekretára je platená funkcia z rozpočtu SZSDT. Pracovný vzťah sekretára k SZSDT je riešený v zmysle Zákonníka práce.

Ak prezident alebo sekretár nie je schopný vykonávať svoju funkciu, alebo ak niektorý z nich z funkcie odstúpi, preberá ich právomoci a povinnosti viceprezident.

Vo vnútorných záležitostiach zastupuje viceprezident prezidenta a sekretára počas ich neprítomnosti.

Každý za svoje konanie je samostatne osobne zodpovedný.

Pozícia člena Výkonnej riadiacej rady môže byť obsadená čiastočne, alebo nemusí byť obsadená.

Najvyšším kontrolným orgánom medzi dvomi zasadnutiami Valného zhromaždenia je Dozorná rada, ktorá pozostáva minimálne z dvoch členov. Dozorná rada kontroluje plnenie úloh Výkonnej riadiacej rady a hospodársku činnosť SZSDT. Má právo kedykoľvek informovať členskú základňu o výsledkoch svojej činnosti.

Dozorná rada po zvolení obsadí zo svojich členov funkciu:     

-  predseda a

-  maximálne 4 členovia

e)  Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálních tlačiarov nebude vytvárať na území Slovenskej republiky žiadne organizačné jednotky.

 f)  zásady hospodárenia:

Hospodárenie Slovenského zväzu sieťotlačiarov a digitálních tlačiarov sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne platnými predpismi pre túto oblasť činnosti.

Pre kvalifikované vedenie účtovníctva a vypracovanie koncoročného daňového priznania uzatvorí Výkonná riadiaca rada zmluvu s vybranou fyzickou, alebo právnickou osobou, ktorá má pre výkon tejto činnosti príslušné oprávnenie.

Zdrojom príjmov pre činnosť SZSDT budú okrem členských príspevkov dary, dotácie, príspevky sponzorov, resp. ďalšie zdroje v súlade so všeobecne platnými predpismi.


                                                        § 1 Členstvo

 Riadne členstvo:

Riadnym členom SZSDT sa môže stať každý - jednotlivec alebo firma - so záujmom o sieťotlač a digitálnu tlač, ak súhlasí so Stanovami zväzu a zaplatí ročný členský príspevok. Potvrdením členstva vo zväze je Osvedčenie, ktoré sa každoročne obnovuje. 

 Práva členov:

zúčastňovať sa na rokovaniach Valného zhromaždenia s hlasom rozhodujúcim, voliťa byť volený do jednotlivých orgánov, podieľať sa na aktivitách zväzu, byť registrovaný v adresári a dostávať informácie o odborných podujatiach, kurzoch a výstavách týkajúcich sa sieťotlače a digitálnej tlače v Slovenskej republike i v zahraničí, využívať odborné informácie z databanky zväzu podľa pravidiel, ktoré stanoví Výkonná riadiaca rada. Pri odborných podujatiach má člen právo na znížený účastnícky poplatok.

 Povinnosti členov:

zúčastňovať sa na rokovaniach Valného zhromaždenia, platiť členský príspevok včas a v stanovenej výške. Svojou aktivitou prispievať k naplneniu cieľov vyjadrených v Stanovách zväzu. Opakovaná neospravedlnená neúčasť na rokovaní Valného zhromaždenia sa považuje za hrubé porušenie Stanov zväzu.

 Čestné členstvo:

Čestný člen má práva riadneho člena, neplatí však členské príspevky. O prijatí čestných členov rozhodne Výkonná riadiaca rada a jej rozhodnutie potvrdzuje Valné zhromaždenie. Čestný člen má hlas poradný.

 Zrušenie členstva:

Členstvo je možné zrušiť na základe písomného oznámenia člena, alebo vylúčením v prípade hrubého porušenia Stanov SZSDT alebo Etického kódexu člena FESPA. O vylúčení člena rozhoduje Výkonná riadiaca rada nadpolovičnou väčšinou členov.


                                                      § 2 Živnostenské spoločenstvo

Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálních tlačiarov preberá a plní úlohy „živnostenského spoločenstva“ v zmysle § 69 Živnostenského zákona č. 455/91 Zb. v znení neskorších predpisov.                                                               

                                                      § 3 Sekretariát

Celú agendu SZSDT vybavuje Sekretariát, ktorý riadi sekretár zväzu. Prijíma prihlášky, vedie evidenciu členov, vystavuje osvečenia o členstve. Vedie písomnú agendu o činnosti Výkonnej riadiacej rady, o jej aktivitách, ako aj všetky zápisy z rokovaní. Hospodári s prostriedkami SZSDT v zmysle časti o zásadách hospodárenia. Spravuje majetok zväzu a pravideľne informuje o svojej činnosti Výkonnú riadiacu radu a Dozornú radu. Správu o svojej činnosti a hospodárení predkladá Valnému zhromaždeniu a výkonným orgánom.

                                  

§ 4 Zánik Slovenského zväzu sieťotlačiarov a digitálních tlačiarov

 O všetkých otázkach týkajúcich sa zániku zväzu rozhoduje Valné zhromaždenie SZSDT  a

to 2/3 väčšinou riadnych členov.

                                         § 5 Záverečné ustanovenie                                     

Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálních tlačiarov (SZSDT) je zaregistrovaný ako živnostenské spoločenstvo na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Registrácia živnostenského spoločenstva bola vykonaná dňa: 2. septembra 1993

Číslo spisu: OVV/2 – 20/92 - 26

Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálních tlačiarov (Slovak Screen and Digital Printing Association, SZSDT) je riadnym členom Federácie európskych sieťotlačových zväzov - FESPA. 

 

Registrovaní a členovia SZSDT

FESPA
organizácia FESPA výstavy a akcie FESPA

Naši partneri
KASI
BARTOŠ
TEPEDE
CENTRUM SERVIS
PrintProgress
Slovenská chránená dielňa
Polygrafia & Fotografia
Tu môže byť
aj vaša reklama!
reklama na webe SZSDT